donderdag 8 februari 2018

Oude wijsheden over ouderverstoting, het delen waard. Het recht op een familiaal leven wat vaak getorpedeerd wordt door de biologische moeder. Het is uit het standpunt van vaders bekeken, maar is ook toepasbaar op lesbische gezinnen. OUDERVERVREEMDING OUDERVERSTOTING Herkenning ? de belangen van het kind Checklist houding & gedrag home/terug Verscheurde kinderen, verbitterde moeders, verloren vaders door Peter Hoefnagels (Trouw-5-10-2002) Kinderen van veertig zeggen op mijn spreekuur: 'Mijn vader wilde me niet meer zien.' Als er duidelijke bewijzen komen dat vader zijn best deed, soms gevochten heeft om zijn kinderen te zien, wuiven ze die aanvankelijk weg; het is moeilijk te erkennen dat ze zo lang in een leugenachtige omgeving hebben geleefd.'' Peter Hoefnagels, emeritus-hoogleraar familierecht, over de frustratie van de wettelijke omgangsplicht tussen gescheiden vaders en hun kinderen. De wet is duidelijk: omgang na scheiding is verplicht. Na een scheiding hebben kinderen en ouders recht op voortzetting van hun relatie. Dat geldt voor alle ouders, voor gehuwden én ongehuwden, voor hetero- én voor homoparen. 'Eerbiediging van het familieleven' betekent continuering van de ouder-kind-relaties en is een mensenrecht, in 1950 neergelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Nederland heeft dit recht, zij het pas in 1990, in de wet overgenomen. De Verdragsbepaling uit 1950 over de 'eerbiediging van het familieleven' getuigt van wijsheid en psychologisch inzicht. De gevolgen van de frustratie van de omgang tussen ouder en kind - oudervervreemding - en het daarop volgende ouderverstotingssyndroom zijn nauwkeurig beschreven door de Amerikaanse hoogleraar kinderpsychiatrie Richard Gardner (The parental alienation syndrome, Columbia, 1985). Het is psychisch zeer schadelijk voor kinderen als een nog levende ouder door scheiding uit hun leven verdwijnt. De ouder bij wie het kind na de scheiding verblijft (de verzorgende ouder), en die de omgang met de andere ouder frustreert, handelt doorgaans uit onverwerkte scheidingsemoties. De partners hebben ondanks de juridisch uitgesproken en feitelijke scheiding relationeel geen afscheid van elkaar genomen: het non-adieu. Daardoor vinden zij het vaak onmogelijk om met elkaar te communiceren en blijven ze vechten. De verzorgende ouder die niet wil dat het kind omgaat met de andere ouder geeft het kind daarvoor dwingende verklaringen die op zijn minst eenzijdig zijn en meestal een negatief beeld van die andere ouder vestigen. In alle gevallen van omgangsfrustratie die ik onderzocht, was deze ingegeven door ex-partner-emoties en niet door ouderlijke zorg. De blijvende polarisatie tussen de ouders vermindert bovendien de kwaliteit van de ouderlijke zorg. In ongeveer 90 procent van de gevallen is het de moeder, in 10 procent de vader die de omgang frustreert. Het indoctrineren van het kind begint met leugentjes en wordt meestal voltooid met barre verhalen over de gehate vader, nogal eens eindigend met het verzinsel dat papa niet meer om zijn kinderen geeft. Ieder jaar worden er omstreeks 1700 gerechtelijke procedures gevoerd over het omgangsrecht van ongeveer 3400 kinderen. Daar komen nog bij de kinderen uit ontbonden niet-huwelijkse samenlevingen. De procedures tussen de scheidende ouders zijn vaak zo polariserend dat een aantal rechters, op advies van de raad voor de kinderbescherming, ondanks de wettelijke verplichting, kiest voor 'geen omgang'. Daarmee worden de ex-partner-vijandigheid en de omgangsfrustratie in feite beloond, en beloning stimuleert de moeders tot nieuwe belemmeringen voor de omgang van hun ex-man met zijn kinderen. Hoge kosten en kwade kansen ontmoedigen vaders om hiertegen een procedure te beginnen. Moeders wil wordt wet. Naar schatting ziet in Nederland zo'n 40 procent van de kinderen van gescheiden ouders hun vader niet meer. Moeders scheidingstrauma dat tot omgangsfrustratie leidt, wordt in de rapporten van de raad voor de kinderbescherming vaak omschreven als haar 'beleving'. In die beleving verdampt het mensenrecht van vader en kind om elkaar te zien. Veel rechters beslissen overeenkomstig het advies van de raad, zodat er eigenlijk helemaal geen rapport nodig is en ook geen rechter (als deze de norm toch niet stelt). Op een gevoelig en omvangrijk terrein van menselijk leven komt macht boven recht te staan. Het mensenrecht van de ouder-kind-relatie verdwijnt achter scheidingsgetwist en belevingsgeleuter van de veelal ondeskundige rapportenfabrieken die de raden voor de kinderbescherming in de laatste halve eeuw geworden zijn. Door de beslissing dat er geen omgang komt, of door een beslissing zo lang aan te houden, dat vader en kind van elkaar vervreemden en moeder haar verstotingswerk kan voltooien, zijn de rechter en de kinderbescherming weliswaar met de zaak klaar, maar de kinderen en hun ouders nog lang niet. Ook als de kinderen de leugens over vader niet of maar half geloven, houden zij na een tijdje op met protesteren of doorvragen, omdat ze de negatieve emoties van hun moeder, met wie ze dagelijks verkeren, wel voelen. Het onderwerp 'papa' maakt het leven thuis er niet leuker op. Een klein aantal eigenzinnige kinderen vecht zich los van de omgang-frustrerende ouder. Maar vele tienduizenden kinderen blijven leven binnen de cirkel van onverwerkte scheidingsemoties. Vader is uit beeld, maar is via de fout gelopen scheiding hevig aanwezig in zijn afwezigheid. Zulke kinderen gaan tussen hun dertigste en vijfenveertigste levensjaar vaak in therapie, lijden aan verlies van identiteit, aan grote onzekerheid en onevenwichtigheid, en hebben moeite met het inschatten van de sociale werkelijkheid. Ouderverstoting is een ernstige vorm van psychische kindermishandeling die zich uitstrekt over vele jaren. Gezien de lange duur van dit loyaliteitstrauma, schat men het aantal mensen tussen het eerste en vijfenveertigste levensjaar dat aan oudervervreemding lijdt op omstreeks 150 000. Er gaan in de Tweede Kamer stemmen op om de weigering tot omgang strafbaar te stellen. Maar het is al strafbaar volgens artikel 300 Wetboek van Strafrecht, vierde lid: 'Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.' Door de ouderverstoting worden alle betrokkenen langdurig geschaad. De kinderen zijn verscheurd, de moeders verbitterd en de vaders verloren. Kinderen van omstreeks veertig jaar zeggen op mijn spreekuur ook: 'Mijn vader wilde me niet meer zien.' Als er duidelijke bewijzen komen dat vader zijn best deed, soms gevochten heeft om zijn kinderen te zien, wuiven ze die aanvankelijk weg; het is moeilijk te erkennen dat men zo lang in een leugenachtige omgeving heeft geleefd. Veel van hun vader vervreemde kinderen zoeken in hun beroep affectie en identiteit bij het publiek. Conny Palmen schrijft daarover in haar laatste roman: 'Als de liefde van een kind voor zijn ouders ontkend wordt, raakt het geanonimiseerd. Je keert het drama van je jeugd om: in plaats van anoniem te zijn, word je openbaar en je maakt daarmee het publiek anoniem. De schellen vallen je van de ogen als je (bij schrijvers en acteurs) gaat turven om hoeveel vaderloze kinderen het gaat, om hoeveel bastaarden of kinderen uit gebroken gezinnen met een overbezorgde, nadrukkelijk aanwezige moeder en een onbereikbare vader.' Hoe komt het dat de wettelijke verplichting tot omgang van de kinderen met beide ouders zo slecht gehandhaafd wordt? Allereerst omdat men hoopt dat na de (onwettige) rechterlijke uitspraak 'geen omgang' de ruzies afgelopen zijn. Vervolgens omdat men nog volgens verouderd recht denkt. Vroeger betekende echtscheiding immers dat één ouder de voogdij over de kinderen kreeg, en de andere ouder niets. Evenals toen neemt men nu zijn toevlucht tot 'een onderzoek door de raad'. Dat betekent uitstel van de omgang tussen het kind en de ouder bij wie het niet woont. Ingeval van hoger beroep en gezien het lage tempo waarin de raden werken kan dat uitstel wel één tot vier jaar of nog langer duren. De raad gaat onderzoeken 'wie de beste ouder is'. Erger nog: of er bij vader geen steekje los is te vinden, of er niet iets ten nadele van hem en van een omgang tussen hem en zijn kinderen gezegd kan worden. Dit is in strijd met de huidige wet die juist impliceert dat kinderen de ouders aanvaarden die ze hebben: een beetje zus, een beetje zo, de een met meer affectie, de ander met meer van wat anders. Het is na scheiding niet anders dan tijdens het huwelijk: we dienen kinderen en ouders te accepteren zoals ze zijn; op deze basis is samenwerking tussen de ouders vanzelfsprekend en is omgang een recht van kind en ouder. Een 'kwaliteit van ouders'-onderzoek is niet alleen in strijd met artikel 8 EVRM, waarin de privacy geregeld is, maar ook met de oerrelatie tussen kind en ouder. Men vergeet meestal de kernvragen te stellen: Wat vertelde de verzorgende ouder het kind? Hoe legt moeder het kind uit dat het niet meer naar vader gaat? Wat vertelt zij over vader? Waarom wordt het kind zelf niets gevraagd? Het Europese Hof heeft onlangs in een omgangskwestie gesteld dat ook een vijfjarig kind gehoord had moeten worden. Waarom wordt het kind zo zelden door een eigen curator ten processe vertegenwoordigd? Omgang is primair een recht van het kind ten opzichte van beide ouders. Een wettelijke omgangsplicht van de (niet-verzorgende) ouder is een logisch vervolg. Er is een aantal moeders dat op vaders omgang met het kind zit te wachten. Handhaving van het omgangsrecht zal nu eindelijk moeten plaatsvinden. Waarom is de raad voor de kinderbescherming (een overheidsorgaan) hier nog steeds niet aan toe? Er zijn nog steeds rechters die menen dat de werkers bij de kinderbescherming deskundig zijn, maar het overgrote deel van hen kent noch het recht noch de psychologie van dit terrein, noch de minimale normen die aan een rapport gesteld mogen worden. Op grond van vele expertises heb ik geconstateerd dat de rapporten van de raden en andere kinderbeschermingsinstanties niet op feiten berusten. De diagnose gaat vaak uit van verzonnen 'feitelijkheden' of 'vermoede belevingen' of er is helemaal geen diagnose. Conclusies gaan vaak vooraf aan de beschrijving van de werkelijkheid, werken dus als vooroordelen. Beweringen en belevingen van de strijdende partijen worden klakkeloos als feiten weergegeven. Vaak waren er vooraf contacten met één van de partijen. Meermalen constateerde ik partijdigheid; wie protesteerde tegen een voor hem negatief advies werd in het rapport verweten dat 'hij niet wil meewerken'. Een vertegenwoordiger van de raad voor de kinderbescherming repliceerde op een vraag van de rechtbank in Amsterdam: 'In deze zaken moeten we wel partijdig zijn.' De rapporteurs kenden zelden of nooit de psychologie van het scheidingsproces, zelfs niet een kardinaal element als het adieu. Als er een apart rapport van een psycholoog was, dat overeenstemde met dat van de raad, werd niet vermeld dat de overeenstemming na intensief overleg tot stand was gekomen. Een aantal werkers in de kinderbescherming en zelfs een aantal advocaten hebben het afgeleerd de wet en rechterlijke vonnissen inzake omgang en verblijfplaats met behulp van de sterke arm te handhaven. De politie scheept de ouder aan wie het kind niet wordt meegegeven en die met een rechterlijke beschikking tot omgang komt, vaak af 'omdat het privaatrecht is'. Dat is natuurlijk onzin, want ook in privaatrechtelijke zaken moet de wet gehandhaafd worden, desnoods door de sterke arm. Ik heb op basis van de psychologie van het scheidingsproces een bemiddelingsmethode beschreven die in de praktijk duizendvoudig getoetst is, goed werkt en tot overeenkomsten leidt, bij een toenemend aantal goede advocaat-bemiddelaars bekend is, en gescheiden ouders ertoe brengt hun kinderen niet te laten lijden onder hun echtscheiding. In vrijwel alle gevallen werkt het alsnog plaatsvinden van het adieu, het afscheid als partners, genezend. Het is een vast onderdeel van het bemiddelingsproces dat de weg plaveit naar redelijkheid, afspraken en overeenkomsten. Daarna voeren de ouders samen met hun kinderen een 'paraplugesprek', waarna het loyaliteitsconflict verdwijnt en het gezamenlijke ouderschap gestalte krijgt. Ook wanneer de rechter er, gezien de vijandschap van de ouders, geen gat meer in zag, is bemiddeling (mediation) een redmiddel gebleken. Het beste werkt mediation als ze wordt opgelegd vóórdat de vijandelijkheden ten processe hebben plaatsgevonden. Maar ook tijdens de vijandige procedure worden met de zogenaamde 'forensische mediation', een vorm van verplichte bemiddeling, goede resultaten geboekt. De rechter benoemt een forensisch mediator die met de ouders en de kinderen aan het werk gaat. Er kan direct aandacht worden geschonken aan de partnerproblematiek, de oorzaak van de stagnerende communicatie. Aan de verplichting tot bemiddelen moest de praktijk even wennen, er bestond tot voor kort een ideologie van 'vrijwilligheid'. Maar gaat men bij een blindedarmontsteking 'vrijwillig' of 'verplicht' met zijn kind naar de chirurg? Vrijheid ontstaat ook door erkenning van noodzaak. Enkele gerechtshoven hebben de verplichte bemiddeling reeds uitgesproken. Rechtbanken volgen. Dat werkt veiliger, vlugger en voordeliger dan eindeloze kindermishandelende procedures.

zondag 3 december 2017

Gepubliceerd in 2009, maar toch nog brandend actueel. Voor sommigen dan, want de erkenningsprocedure heeft het gros van de meemoeders de kans gegeven om hun gezamenlijk kind te erkennen. Dat maakt dat velen er zich niet van bewust zijn dat er nog altijd individuele situaties zijn waarin dit niet kan. Voornamelijk omdat de biologische moeder het ouderschap weigert. Moeders wil is wet en kan nog altijd gemakkelijk het ouderschap van de partner of ex-partner negeren. Ongeacht de schade die dit aan kinderen kan teweegbrengen, ziet daar niemand op toe. Publicatie Zizomagazine 99 vindt u ook online blz 26/31 of via deze link: https://issuu.com/cavariapubliceert/docs/zizo99/26

zaterdag 25 januari 2014

minder zorgen voor de toekomst?

6 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat de gelijkstelling van verkrijgingen tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders betreft Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat de gelijkstelling van verkrijgingen tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders betreft Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Art. 2. Aan het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt een artikel 132.3 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 132.3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een schenking tussen een stiefouder en een stiefkind gelijkgesteld met een schenking in rechte lijn. Dezelfde gelijkstelling geldt voor de schenking tussen een kind van een persoon die met de schenker samenwoont of samenwoonde op het ogenblik van overlijden van die persoon en de schenker. Dezelfde gelijkstelling geldt voor een schenking tussen een persoon die met een ouder van de schenker samenwoont of samenwoonde op het ogenblik van overlijden van die ouder en de schenker. Een schenking tussen uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden personen en een schenking tussen ex-samenwonenden wordt alleen gelijkgesteld met een schenking tussen echtgenoten of tussen samenwonenden indien er gemeenschappelijke afstammelingen zijn. Een schenking tussen personen tussen wie een relatie van zorgouder en zorgkind bestaat of heeft bestaan, wordt gelijkgesteld met een schenking in de rechte lijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt zulk een relatie geacht te bestaan of te hebben bestaan wanneer iemand, vóór de leeftijd van eenentwintig jaar, gedurende drie achtereenvolgende jaren bij een andere persoon heeft ingewoond en gedurende die tijd hoofdzakelijk van die andere persoon of van deze en zijn levenspartner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen. De inschrijving van het zorgkind in het bevolkings- of het vreemdelingenregister op het adres van de zorgouder geldt als weerlegbaar vermoeden van inwoning bij de zorgouder.". Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Brussel, 6 december 2013. De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota Zitting 2012-2013 Stukken - Voorstel van decreet : 2098 - Nr. 1 Zitting 2013-2014 Stukken - Verslag : 2098 - Nr. 2 - Amendementen : 2098 - Nr. 3 en 4 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2098 - Nr. 5 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 27 november 2013.

donderdag 12 juli 2012

Breaking News

Op 12 juli verschenen 2 arresten van het Grondwettelijk Hof.Beide arresten zijn van cruciaal belang voor clandestiene moeders! We verwachtten deze zomer al een wetgeving in Nederland hieromtrent, of een vervolg op de vele verzoeken tot aanpassing van de wetgeving vanuit diverse politieke invalshoeken in België. Uit onverwachte hoek, omdat de timing hiervan onbekend is, komt deze uitspraak die 2 vliegen in één klap regelt. Deze uitspraak is een duidelijk antwoord op de misstanden en ongelijke behandeling van meemoeders en hun kinderen. Deze arresten (Luik, Kortrijk) zijn u vindt dit terug via internet: Grondwettelijk Hof/ arresten 2012-094n en 2012-093n

vrijdag 20 januari 2012

nadenkertje

In principe is er instemming met de daad van verwekking van een kind. Of dit nu kunstmatig verwekt is niet van belang. Bij een fysieke daad is er immers ook sprake van instemming, zo niet is het een verkrachting.De meemoeder is dus verwekker en de biologische moeder heeft daarmee ingestemd.

Mooi statement om het bezit van staat en afstammingsband neutraler te situeren!
Het begrip 'bezit van staat' wijst op een geheel van feiten die erop duiden dat men zich steeds als ouder heeft gedragen, en dat ook de buitenwereld de betreffende persoon steeds als ouder heeft beschouwd.
Het bezit van staat is een grond van onontvankelijkheid in elke procedure tot betwisting van het ouderschap. Als men zich steeds als ouder ten aanzien van het kind heeft gedragen en men werd door de omgeving steeds beschouwd als ouder van het kind, kan de vastgestelde afstammingsband niet betwist worden.
artikel 331nonies B.W.
Er werden op het nippertje van 2011 nog 2 prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Ze staan ingeschreven onder nr 5252 en 5261 van het Hof.

De ene gaat over de situatie dat de biologische moeder nog toestemming dient te geven ondanks huwelijk, KID, voorbereidingscursus en de daadwerkelijke affectieve band. Dit is in tegenspraak met enkele samenhangende artikelen in BW, Grondwet IVRK en EVRM.

De tweede vraag gaat over voormalige partners en het ontbreken van de huidige samenwoonst.Het kind wordt zo de oorspronkelijke familie ontzegd.

Vandaag berichtte Zizo magazine het volgende:
Grondwettelijk Hof buigt zich over problematiek clandestiene meemoeders Auteur: Paul Borghs - foto: anoniem - 19/01/2012.In 2006 werd in België de adoptie opengesteld voor holebi's. Daardoor kan een meemoeder het kind waarvan haar echtgenote of partner bevallen is adopteren en er de tweede juridische moeder van worden. Om te kunnen adopteren moet je gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of minstens drie jaar feitelijk samenwonen op permanente en affectieve wijze.

Problemen doen zich voor wanneer het tot een breuk komt vooraleer de adoptieprocedure werd afgerond. Vaak zal de juridische moeder dan niet meer akkoord gaan met de adoptie door de meemoeder. Adoptie tegen de wil van de juridische moeder is niet mogelijk. Maar zelfs wanneer de juridische moeder nog wel akkoord gaat met de adoptie door de meemoeder, dan nog zal de jeugdrechtbank de adoptie niet uitspreken. Er moet immers een affectieve relatie zijn en samenwoning.
Toen in 2006 de adoptie werd opengesteld vielen een aantal meemoeders uit de boot omdat ze niet meer samenwoonden met hun echtgenote of partner. Ook nu komt het nog voor dat vrouwen uit elkaar gaan vooraleer de adoptie rond is.

Onlangs werd aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld over deze problematiek. Het Grondwettelijk Hof kan nagaan of bepaalde wetten in strijd zijn met de grondwet en de mensenrechten. Eenvoudig gesteld komt de prejudiciële vraag er op neer dat het Grondwettelijk Hof moet nagaan of het niet voldoende is dat de partners drie jaar samenwoonden om te kunnen adopteren, zonder dat daarbij vereist is dat ze op het ogenblik van het indienen van het adoptieverzoek nog moeten samenwonen. Indien het Grondwettelijk Hof deze vraag bevestigend zou beantwoorden, dan opent dat perspectieven voor meemoeders die niet meer samenwonen met de juridische moeder, maar die er nog wel een goede verstandhouding mee hebben.

De werkgroep politiek van çavaria ijvert ervoor om de adoptieprocedure voor meemoeders te vervangen door wat men oorspronkelijke afstamming noemt. Een gehuwde meemoeder zou dan bij de geboorte automatisch de tweede juridische ouder worden van het kind. Een samenwonende meemoeder zou het kind kunnen erkennen, eventueel al voor de geboorte.
Wie mee de verantwoordelijk op zich neemt om een kind op de wereld te zetten heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. Vandaar dat de juridische moeder ook de mogelijkheid zou moeten hebben om onderhoudsgeld te eisen van de meemoeder die akkoord ging met de verwekking van het kind en die het niet wil adopteren.

De werkgroep politiek van çavaria slaagde erin om hierover een passage in het regeerakkoord te krijgen. Inmiddels is het dus niet alleen wachten op de nieuwe wet, maar ook op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Die mag wellicht pas over een jaar verwacht worden.
bron: çavaria

zondag 1 januari 2012

To be or not to be….

Deze zomer wordt in Nederland een belangrijk wetsvoorstel afgerond. Erkenning van het ouderschap voor lesbische meemoeders. Vanuit feministische hoek gezien is het natuurlijk vreemd dat enkel vaders kunnen erkennen (zonder biologische band) en moeders dus niet. Vanuit standpunten van vaderskant is het ook discriminerend dat zelfs een biologische vader voor de erkenning de toestemming nodig heeft van de moeder. Voor lesbiennes was er eerst enkel het alternatief van de adoptie, maar gaat men nu toch ook overstag voor een minder tijdsrovende en niet gerechtelijke procedure.

In een vrouwengezin had men ook kunnen volstaan met een gerechtelijke vaststelling, waarbij een aantal punten bekeken worden i.v.m. duurzaamheid, affectieve band, samenwoning voor en tijdens geboorte enz. Een jeugdrechter zou deze aanvraag evengoed kunnen honoreren indien aan het samenwonen inmiddels al een einde kwam. Veel clandestiene moeders hadden immers de wettelijke mogelijkheid niet om te adopteren gezien dit pas sinds 2006 in voege is en geen alternatief hebben.

Helaas past men strikt de wet toe en is er geen vervangende toestemming van de rechter. Deze wettelijke onvolmaaktheid leidt moedwillig tot een éénoudergezin, geen onderhoudsplicht, geen rechten en plichten voor ouders hetgeen niet strookt met internationale rechten van het kind en mensenrechten tout court. Het kind kan trouwens wel aan iedere nieuwe partner van de biologische moeder ter adoptie aangeboden worden, hetgeen verbijstering wekt, maar dit is het gevolg van de samenwoningsvereiste. Het is de wetgever blijkbaar ontgaan dat men binnen vrouwengezinnen ook niet voor eeuwig samen blijft en dat ook zij niet aan de maatschappelijke trends ontsnappen.

De erkenning van rechtswege, een gerechtelijke vaststelling, een simpele authentieke verklaring aan de Burgerlijke Stand, een eenvoudige wettelijke bekentenis van het ouderschap zijn zaken die heel wat discriminatie en rechtsonzekerheid zouden kunnen oplossen.
Het wordt tijd dat hier politieke aandacht aan gegeven wordt.

dinsdag 20 december 2011

In Nederland is gisteren een nieuwe fase aangebroken voor een wetsvoorstel voor erkenning van de meemoeder als ouder. Het COC heeft aangedrongen op terugwerkende kracht tot de openstelling van het huwelijk. Dit is natuurlijk te volgen en ter inspiratie voor ieder die zich hier voor inzet! Het wetsontwerp is ingediend ddor staatssecretaris Fred Teeven en is in fase 2 ingediend bij de Tweede Kamer. Duimen maar.

Wetsvoorstel erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder (V&J)
Wetsvoorstel | 19-12-2011

1.Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2.Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
3.Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
4.Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
5.Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
6.Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.
Legenda van de zes fasen van een wetsvoorstel.
Kamernummer 33032
Rechtsgebied Privaatrecht
Soort Wetsvoorstellen in behandeling bij de Staten-Generaal
Subfase Verslag Tweede Kamer

Het wetsvoorstel regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder juridisch ouder van het kind van haar partner kan worden door erkenning. Ook voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid dat het ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder van rechtswege ontstaat, indien het lesbisch paar gehuwd is en gebruik heeft gemaakt van een donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Legenda bij fasen
Een wetsvoorstel doorloopt bij de behandeling deze zes fasen:

Fase 1. Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2. Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
Fase 3. Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
Fase 4. Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
Fase 5. Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
Fase 6. Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.

vrijdag 2 september 2011

Aan de andere kant van de wereld zijn geen clandestiene moeders. Gescheiden of niet speelt geen rol. Ouder zijn is een rol die niets met sex/sekse/geaardheid te maken heeft. Je kan dit niet halverwege "ontouderen" of "démoederen".

Multi-parenting zou ook een oplossing kunnen zijn, wat in sommige gevallen recht zou kunnen doen aan betrokken partijen.

Australian sperm donor loses fight with lesbian couple
Australian sperm donor loses fight with lesbian couple
WED, 2011-08-24 11:49 by Alexander Schuster
NSW, Australia, 17 Aug 2011 – An Australian man who donated sperm to a lesbian couple has been told by a court that his name must be removed from the child's birth certificate.
A court in Sydney ruled that the birth mother's former partner had the right to have her name on the certificate, even though the couple split in 2006. Expressing sympathy for the father, the judge said he had no contractual right to be registered on the certificate.
According to the BBC, this is the first time a name has been forcibly removed from a birth certificate in Australia. The case has led to suggestions from both Judge Walmsley and the donor that the law should be rethought to allow for three parents to be listed on a birth certificate. Judge Walmsey said, 'the case highlights the inadequacy of laws dealing with multi-parent families'.
In a 2007 precedent on the use of names on a birth certificate, a Canadian court allowed the addition of a third name onto a five-year old boy's birth certificate to allow for the mother's new partner to have legal status as parent.

bron: equal.jus.eu en BBCreport

vrijdag 27 mei 2011

Een van de wetsvoorstellen die ook van tafel zijn geveegd in de afgelopen jaren is deze van Jean Jacques De Gucht. Hopelijk komen er momenten om dit voorstel te verfijnen naar verschillende scenario's voor meemoeder en zorgouder.----------------------- Page 1-----------------------

4 - 1580/1 BELGISCHE SENAAT ZITTING 2009-2010 17 DECEMBER 2009 Wetsvoorstel tot wijziging van het l Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken (Ingediend door de heer Jean-Jacques (Déposée par M. Jean-Jacques De Gucht c.s.) De Gucht et consorts) TOELICHTING
Sinds 1 juni 2003 kent België het homohuwelijk en sinds 2006 kunnen ook doorheen alle onderscheiden procedureregelingen holebikoppels kinderen adopteren.Er wordt immers vastgesteld dat heel wat holebikoppels een sterke kinderwens koesteren. Homoseksuele vrouwen die een standvastige relatie hebben aangegaan kiezen immers vaak voor kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID) bij één van beide. Het voordeel hiervan is dat één van de partners juridisch automatisch de moeder is. Onderhavig wetsvoorstel behandelt de problematiek waarmee de vrouwelijke partner van de moeder geconfronteerd wordt. Tussen haar en het kind kan er in principe geen biologische bloedband bestaan en kan er dus ook geen natuurlijke afstamming worden vastgesteld. Ook kan zij het kind niet erkennen. De praktijk wijst echter uit dat de partner van de moeder graag zo snel mogelijk als volwaardige meemoeder wil aangezien worden. Dit kan voorlopig enkel via een co-ouderadoptie (ook wel stiefouderadoptie genoemd). Deze vorm van landelijke adoptie brengt echter de nodige administratieve rompslomp met zich mee. Zo dient men een voorbereidingsprogramma te volgen, waarna de jeugdrechter eventueel nog een maatschappelijk onderzoek kan bevelen. ----------------------- Page 2-----------------------

4-1580/1 - 2009/2010 ( 2 ) Er zijn nochtans heel wat argumenten die pleiten voor een versoepeling. Zo is het moeilijk denkbaar dat een vrouw zich zal laten insemineren met donorzaad indien dit niet uitvoerig met de andere partner werd besproken. Ook tijdens de zwangerschap leven beiden intens naar de geboorte toe. Eens het kind geboren, moet aangenomen worden dat de partner met evenveel zorg en liefde het kind mee zal grootbrengen en opvoeden. Nu wordt de partner gedwongen om het kind te adopteren om juridisch volwaardig als mee-moeder te worden aangezien, al is ze dat al vanuit de praktijk. Een niet onbelangrijk argument betreft ook de rechtszekerheid ten aanzien van het kind. In het belang van het kind is het beslist beter om twee volwaardige ouders te hebben. In het belang van het kind dienen er wel enkele bijkomende voorwaarden te worden gesteld om gebruik te kunnen maken van de beoogde versoepelde regeling. Zo moet er sprake zijn van een standvastige relatie, wat beduidt dat het moet gaan om homoseksuele vrouwen die, al naargelang het geval, gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of minimum drie jaar feitelijk samenwonen.Om niet te interfereren met de bestaande juridische terminologie betreffende adoptie en erkenning, wil het wetsvoorstel een nieuw begrip invoeren « het aanvaarden van het meemoederschap ». Dit moet als een recht worden beschouwd en niet als een plicht. Bijzondere aandacht dient te gaan naar de rechten die aan het kind worden gegeven in het kader van de te geven toestemming. Indien het een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige betreft, is enkel en alleen zijn of haar toestemming vereist ten aanzien van de toekomstige meemoeder. Men kan hier denken aan een bewust ongehuwde moeder die pas vele jaren na de geboorte van haar kind een standvastige relatie aangaat met een andere vrouw en die laatste de meemoeder wenst te worden van de zoon of dochter van de biologische moeder. Indien het een niet-ontvoogde minderjarige betreft, is het de regel dat de biologische moeder haar toestemming moet geven ten aanzien van de meemoeder. Daarenboven dient het kind dat de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt ook toestemming te verlenen. Indien de aanstaande meemoeder de nodige toestemming(en) niet krijgt, kan ze trachten die alsnog te verwerven voor de rechtbank, in raadkamer de nodige partijen probeert te verzoenen. Indien er geen verzoening heeft plaats gevonden kan er geen aanvaarding van het mee- moederschap zijn. Dit is ook het geval indien de rechtbank tot de vaststelling komt dat het aanvaarden van het meemoederschap in strijd zou zijn met de belangen van het kind. Er wordt ook aandacht besteed aan de situatie waarbij de moeder in de onmogelijkheid verkeert haar ----------------------- Page 3-----------------------

( 3 )
wil te kennen te geven, bijvoorbeeld doordat ze in een coma is geraakt. De aanvaarding van het meemoederschap moet worden vastgelegd in een akte van aanvaarding van het meemoederschap. Concreet betekent dit dat zowel de biologische moeder (dit geldt niet indien het kind meerderjarig is) als de toekomstige meemoeder en eventueel het kind zelf of zijn vertegenwoordiger zich in persoon zullen moeten aandienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Omwille van juridische en biologische redenenbeperkt het wetsvoorstel zich tot homoseksuele vrouwen. Net zoals bij een heterokoppel geldt bij een lesbisch koppel het principe « mater semper certa cipe « mater semper certa est » , waardoor er in tegenstelling tot een normale adoptieprocedure geen afstammingsband juridisch moet worden doorgeknipt. Belangrijk uiteraard is dat de gevolgen van het aanvaarden van het meemoederschap een volwaardigouderschap inhouden, alsof er een natuurlijke afstamming zou bestaan tussen het kind en de meemoeder. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Artikel 2
Net zoals een akte van geboorte of een akte van erkenning, wordt er in het Burgerlijk Wetboek voorzien in een akte van aanvaarding van het meemoederschap.
Artikel 3
Boek I, Titel VI van het Burgerlijk Wetboek wordt een Hoofdstuk II/1 ingevoegd, dat een bevat dat handelt over de aanvaarding van het meemoederschap. Het invoegen van een nieuwe afdeling wenst de wil te benadrukken dat, los van de vigerende wetgeving inzake erkenning of de beoogde regeling niet enkel een nieuwe juridische afstammingsband in het leven roept, maar zich ook enkel beperkt tot homoseksuele vrouwen. In dit verband zij opgemerkt dat « de aanvaarding van het meemoederschap » een facultatief en geen obligatoir karakter vertoont. Bovendien is uitvoerig bepaald wie er zijn uitdrukkelijke toestemming dient te geven, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ook moet er sprake zijn van een standvastige relatie tussen beide Daarom wordt de mogelijkheid enkel aangeboden indien de homoseksuele vrouwen gehuwd, wettelijke samenwonend of reeds minimum drie jaar feitelijk samenwonend zijn. Er wordt ook in enkele uitzonderlijke situaties voorzien, zoals het ontbreken van de vereiste toestemmingen of indien de moeder zelf niet in staat is haar uitdrukkelijke wil te kennen te geven.
Page 4

4-1580/1 - 2009/2010
Van fundamenteel belang is dat de gevolgen van de aanvaarding van het meemoederschap gelijkgesteld worden aan het volwaardige ouderschap en alle familiaalrechtelijke rechten en plichten omvat, alsook erfrechtelijk. De aanvaarding van het meemoederschap kent aldus dezelfde uitwerking als dit het geval zou zijn door afstamming. De aanvaarding van het meemoederschap dient te gebeuren voor een ambtenaar van de burgerlijke stand in een specifieke akte.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Nele LIJNEN.
Ann SOMERS. * * * * * * WETSVOORSTEL
Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2 In het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel 62quater toegevoegd, luidende : De akte van aanvaarding van het meemoederschap vermeldt : de voornamen, de naam, de plaats en datum van de geboorte van het kind; de voornamen, de naam, de woonplaats, de plaats en datum van geboorte van degene die het kind aanvaardt als meemoeder en van de ouder ten aanzienvan wie de afstamming reeds vóór de aanvaarding vanhet meemoederschap vaststond; in voorkomend geval, de toestemming van de personen bedoeld in artikel 325bis, met vermelding van de voornamen, de naam, de woonplaats en de plaats en datum van geboorte van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind indien hij in de aanvaarding van het moederschap heeft toegestemd. Indien de in artikel 325bis, § 4, bedoelde personen niet hebben toegestemd in de akte van aanvaarding
van het moederschap maar er niet tegen zijn opgekomen binnen de in dat artikel gestelde termijn of indien hun verzoek tot nietigverklaring is afgewezen bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, wordt daarvan melding gemaakt op de kant van de akte van aanvaarding van het moederschap.
----------------------- Page 5-----------------------

4-1580/1 - 2009/2010 § 2. Zodra de akte van aanvaarding van het moederschap is opgemaakt, wordt daarvan melding gemaakt op de kant van zijn akte van geboorte.§ 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van aanvaarding van het moederschap heeft opmaakt, is gehouden daarvan binnen drie dagen kennis te geven aan de echtgeno(o)t(e) van de aanvaardster. Paragraaf 3 van artikel 50 is van toepassing.
Art. 3 In Boek I, Titel VII, van het hetzelfde Wetboek wordt een Hoofdstuk II/1 « Aanvaarding van het meemoederschap » ingevoegd, dat een artikel 325bis bevat, luidende :
« Hoofdstuk II/1. Aanvaarding van het meemoeder
schap Artikel 325bis. — § 1. Wanneer er in een standvastige relatie tussen twee homoseksuele vrouwen een kind wordt geboren waarvan de afstamming langs moederszijde kwam vast te staan krachtens hoofdstuk 1 van deze titel, kan de partner overgaan tot de aanvaarding van het meemoederschap. Dit kan enkel indien beiden gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of minstens drie jaar feitelijk samenwonen. De aanvaarding van het meemoederschap dient te gebeuren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in een akte van aanvaarding van het moederschap bepaald in à l'article 62quater.
§ 2. De aanvaarding van het meemoederschap van een meerderjarige of ontvoogde minderjarige is alleen
ontvankelijk zo het kind daarin vooraf toestemt. § 3. Indien het kind minderjarig en niet ontvoogd is de aanvaarding van het meemoederschap alleen
ontvankelijk mits de moeder daarin vooraf toestemt.
Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Deze toestemming is niet vereist indien
het kind onbekwaam is verklaard of zich in een staat
van verlengde minderjarigheid bevindt, dan wel indien
de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn
in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het kind geen onderscheidingsvermogen heeft. Bij gebreke van die toestemmingen dagvaardt degene die het kind wil aanvaarden als meemoeder
de personen wier toestemming vereist is voor de rechtbank. De partijen worden in raadkamer gehoord.
De rechtbank poogt ze te verzoenen. Indien de
rechtbank de partijen tot verzoening brengt, ontvangt
zij de nodige toestemmingen. Bij gebreke van verzoening wordt het verzoek verworpen. Als het verzoek een kind betreft dat op het tijdstip van de indiening de la van het verzoek een jaar of ouder is, kan de rechtbank Page 6

4-1580/1 - 2009/2010 ( 6 ) bovendien de aanvaarding van het meemoederschap weigeren als ze kennelijk strijdig is met de belangen van het kind. § 4. Is het kind minderjarig en niet ontvoogd en is § 4. ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat in de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een letterlijk afschrift van de aanvaarding van het meemoederschap ter kennis brengen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en van het kind zelf,indien het de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, tenzij dezen vooraf in de aanvaarding van het moederschap hebben toegestemd. Indien de aanvaarding van het moederschap niet ontvangen is door een ambtenaar van de burgerlijke stand, moet zij op verzoek van de aanvaardster worden betekend aan de in het eerste lid bedoelde personen. Binnen zes maanden te rekenen van de betekening of de kennisgeving kunnen de personen aan wie zij is
gedaan, bij dagvaarding de vernietiging van de aanvaarding van het meemoederschap vorderen van de rechtbank van de woonplaats van het kind. De griffier stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ministeriële ambtenaar die de akte van het meemoederschap heeft opgemaakt, onmiddellijk in kennis van die vordering. Nadat de partijen werden gehoord, doet de recht- uitspraak over de vordering tot nietigverklaring. Ze vernietigt de aanvaarding van het meemoederschap als die kennelijk strijdig is met de belangen van het kind, als dat kind op het tijdstip waarop de vordering
wordt ingediend één jaar of ouder is. § 5. De aanvaarding van het meemoederschap behelst dezelfde feitelijke en juridische gevolgen als de afstamming. »
Art. 4 Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
21 octobre 2009.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Nele LIJNEN.
AnnSOMERS.

woensdag 4 mei 2011

Als we elk argument van het inmiddels goedgekeurde wetsvoorstel geboorteverlof voor meemoeders nazien, voldoen we aan elk van de gestelde voorwaarden!
Wij hebben zowat een teletijdmachine nodig om gelijkgesteld te worden met de rechten van de huidige nieuwe ouders.Wanneer wordt daar een politieke mouw aan gepast??


http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/0573/53K0573001.pdf

vrijdag 18 maart 2011

Het geboorteverlof is een feit dankzij een wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V).Dit is weer een mijlpaal die kan tellen!Weer een stapje in de goede richting om minderheden volwaardige rechten te geven. Voor clandestiene moeders is dit niet relevant omdat meemoeders van gescheiden paren niet eens het label "ouder" krijgen. Dit lijkt voor ons slechts een "fait divers" in de strijd naar gelijke rechten. Uiteraard hebben we dit wetsvoorstel toegejuicht en vragen de politici hier en nu opnieuw om mee te gaan in deze voorstellen die holebi's het recht op een gezin gunnen en dat ze de verantwoordelijkheid mogen nemen voor de kinderen die ze op de wereld gezet hebben! çavaria verwoordt zo het grote nieuws:

Çavaria is verheugd over de goedkeuring van het wetsvoorstel dat het 'vaderschapsverlof' loskoppelt van de vaderlijke afstamming. Çavaria heeft er bij politici jaren op aangedrongen om deze discriminatie de wereld uit te helpen. De volgende stap in de gelijkstelling van hetero- en holebi-ouders is de erkenning door de meemoeder, aldus de holebi- en transgenderkoepel.

Tot vandaag hadden enkel vaders het recht om na de geboorte van hun kind tien dagen thuis te blijven. Lesbische meemoeders konden dit niet. Ook al stonden steeds meer werkgevers dit verlof na de geboorte ook voor meemoeders toe als gunst, toch is het pas nu een recht geworden.

Lesbische meemoeders kunnen vanaf nu genieten van tien dagen verlof na de geboorte van hun kind. Hiervoor moest het vaderschapsverlof geslachtsneutraal worden. Dit verlof was immers enkel bruikbaar voor wie de 'afstamming langs vaderszijde' gold.

Yves Aerts: "Het feit dat lesbische meemoeders niet het recht hadden om tien dagen thuis te blijven na de bevalling van hun partner, was een flagrante en absurde discriminatie. We zijn dan ook blij dat dit eindelijk gecorrigeerd is. Een meemoeder moet, net als een vader, het recht hebben om aan haar nieuwe gezinssituatie te kunnen wennen en haar pas bevallen partner te ondersteunen."

Het wetsvoorstel werd tijdens de plenaire zitting van de Kamer goedgekeurd met een ruime meerderheid.

Het wetsvoorstel was een herneming van een compromisvoorstel uit 2009 dat door Sonja Becq (CD&V) in samenwerking met verschillende andere partijen werd uitgewerkt. Uiteindelijk hebben sp.a, Open VLD, Groen!, Ecolo, cdH, MR en PS er hun handtekening onder gezet.

Yves Aerts: "We zijn een stap dichter bij de gelijkstelling van holebi- en hetero-ouders. De volgende stap moet zijn dat een gehuwde meemoeder automatisch de juridische moeder van haar kind wordt. Een ongehuwde meemoeder moet haar kind nog voor de geboorte kunnen erkennen bij de burgerlijke stand. Pas dan kunnen we echt van gelijkheid spreken."

vrijdag 11 maart 2011

Duitse zaaddonor mogelijk verplicht te betalen voor kind.

Dit bericht van 5 maart in de Volkskrant is interessant in vele opzichten. Het rechtsvacuüm voor de meemoeder als niet geregistreerde ouder wordt wel niet echt toegelicht. In Duitsland is trouwen blijkbaar een verplichting om te kunnen adopteren. En zolang die adoptie niet gerealiseerd is blijkt het mogelijk om alimentatie te vorderen van de anoniem gebleven bekende donor. Het lijkt mij dat het lesbisch koppel hier niet echt te goeder trouw is en geenszins samen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun geplande kind. Ons pleidooi is steeds dat dit vanaf de verwekking geregistreerd moet worden wie dit geboorteproject start. De ongeregistreerde donor is zo ook slecht beschermd, in die zin is het ook een pleidooi om de registratie van donoren toch te verbeteren en zodanig te beheren dat juridische claims uitblijven maar traceerbaarheid door het kind zelf toch onder strikte condities mogelijk wordt. De belangrijkste begunstigde is dan het kind die alle kansen krijgt die het verdient op financieel en emotioneel vlak. Mijn aanvoelen is dat dit lesbisch paar heel wat risico's op de hals haalt door de jeugdrechter in haar hebberigheid te betrekken om meerdere partijen te laten betalen. Ik kan me voorstellen dat dit niet getuigt van verantwoord ouderschap en dat ze het ouderschap te grabbel gooit, of met andere woorden het donorschap te gelde wil maken.

Duitse zaaddonor mogelijk verplicht te betalen voor kind

van onze correspondent Merlijn Schoonenboom

Berlijn Een zaaddonor van een lesbisch paar dreigt in Duitsland de onderhoudskosten van hun kind mee te moeten betalen, ook al was dat van tevoren niet met hem afgesproken. De verouderde wetgeving rond het donorschap blijkt de claim van de moeder mogelijk te maken.

De vader, de leraar Klaus Schröder zegt deze week in Der Spiegel dat hij de zaak voor de rechter wil brengen. Het zou de eerste keer zijn dat in Duitsland een dergelijke zaak voor het gerecht komt. De zaak kan grote consequenties hebben- niet alleen voor zaaddonoren en moeders, maar ook voor spermabanken en andere betrokkenen. De kwestie ontstond een jaar geleden toen Schröder door de moeder ineens gevraagd werd de kosten van zijn nu 3 jaar oude zoon mee te dragen. Hij weigerde en ontving in februari een brief van de advocaat van de vrouw waarin van hem een maandelijkse bijdrage van 270 euro werd verlangd. In Der Spiegel vertelt Schröder hoe het donorschap tot stand kwam. In 2005 las hij een advertentie waarin een lesbisch paar een zaaddonor zocht. Schröder was destijds alleen, maar wilde wel een kind. Hij ontmoette het paar en na enkele ontmoetingen werd besloten tot het donorschap. Met de moeder was afgesproken dat hij geen onderhoudskosten zou betalen. Zelf zou hij geen geld ontvangen voor het afstaan van zijn zaad. Volgens de moeder is de afspraak toen gemaakt omdat ze bang was dat hij aanspraak op het kind wilde maken. Nu wil ze de verantwoordelijkheid echter delen en wil ze dat hij het vaderschap erkent. De kansen liggen niet gunstig voor Schröder. De gemaakte overeenkomsten blijken voor de wet niet geldig te zijn.

In Duitsland staat het 'welzijn van het kind' bovenaan in het familierecht; een vader moet meebetalen aan het kind. Die plicht verdwijnt alleen als de partner van de moeder het kind adopteert. Het lesbische paar moet daarvoor getrouwd zijn. Al jaren roepen Duitse artsen en juristen op tot een aanpassing van de wet. De Duitse juriprudentie rond zaaddonorschap is de afgelopen decennia nauwelijks aangepast aan de veranderde maatschappelijke en medische situatie. Voor alle partijen zouden er moeilijkheden zijn: zo geldt voor vrouwen het probleem dat de vader aanspraak op het kind kan maken. Anoniem donorschap geeft ook problemen, aangezien sinds een wetsaanpassing in 1989 ieder kind het recht heeft te weten wie zijn vader is.

Volgens Schröder is de verhouding verslechterd toen hij zelf alsnog kinderen kreeg. Volgens de moeder heeft de man sindsdien minder interesse in zijn zoon, die hij vroeger maandelijks bezocht. Schröder bestrijdt nu de vader te zijn. Mocht dat alsnog worden vastgesteld, volgt een rechtszaak. Want, zo zegt hij in Der Spiegel: 'Moeders mogen met zaaddonoren niet zo omgaan zoals mij nu overkomen is'.

Bron De Volkskrant 5 maart 2011

woensdag 24 november 2010

De ouderschapsbrochure ofwel " De juridische gids over ouderschap voor holebi's en transgenders gaat pas in 2011 in herdruk. Lees hem op http://www.cavaria.be/ online.

of check toch nog even in het Roze Huis of er nog een exemplaar ligt.

Via meemoeders@telenet.be bezorgen we ze via PDF.

woensdag 3 november 2010

OPROEP MEDEWERKING ONDERZOEK

Informatiebehoefte van zwangere en pas bevallen lesbische koppels
Het onderzoek gaat op zoek naar problemen/moeilijkheden op wettelijk, maatschappelijk, sociaal en psycho-emotioneel gebied die zich voordoen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en in de periode tot aan adoptie door de meemoeder. Door het in kaart brengen van deze problemen kunnen aandachtspunten en aanbevelingen geformuleerd worden waardoor de vroedvrouw zorg kan verlenen die voldoet aan de wensen van zwangere en pas bevallen lesbische koppels.

Deze studie, die uitgaat van expertisecentrum kraamzorg ‘De Kraamvogel’ Antwerpen ism Universiteit Antwerpen, zoekt lesbische koppels die minimum 10 weken en maximum 2 jaar geleden bevallen zijn. Het koppel zal een vragenlijst invullen die uit twee delen bestaat. Het eerste deel mag door beide partners samen ingevuld worden, het tweede deel is bestemd voor de meemoeder. De vragenlijst wordt toegestuurd in februari 2011 en het invullen zal ongeveer 10 minuten duren.

Wilt u ons helpen bij het invullen van de vragenlijst of wilt u meer informatie?

Contacteer
Annemie Jacobs
Student master Verpleegkunde & Vroedkunde
Universiteit Antwerpen

annemie.jacobs@student.ua.ac.beof 0498/15.63.61.Voor het maken van concrete afspraken zal ook via e-mail of telefonisch gecommuniceerd worden.

vrijdag 11 juni 2010

OUDERSCHAPSPLAN

In de zoektocht om meer bewijs voor het ouderschap vanaf het begin stuitte ik op de verplichting in Nederland om bij scheiding een ouderschapsplan op te maken. Elk facet van gezag,verblijf, overleg en omgang wordt in een contractvorm gegoten voordat de scheiding wordt uitgesproken. Dit plan inspireerde tot een ouderschapsplan voor lesbische moeders, niet als scheidingsdocument maar als startovereenkomst. Bij lesbisch meemoederschap is het zwakke punt dat je "geestelijk DNA" niet te traceren is. Uiteraard wel door geboortekaartjes, bezoek gynaecoloog of fertiliteitskliniek maar daar blijft het dan ook bij. Bij de aangifte van het kind wordt je zelfs genegeerd en tot het tijdstip dat de jeugdrechter de adoptie uitspreekt ben je enkel een partner en geen ouder. Dit rechtsvacuüm van bijna 1 jaar door de adoptieprocedure is bij de koppels die hun relatie zagen stranden dramatisch geëindigd. Natuurlijk moet de wetgeving omtrent erkenning er komen, maar intussen verliezen kinderen hun rechten en zijn beide moeders de dupe van die samenwoningsclausule. Een element hierin kan deze overeenkomst zijn. Ze kan opgemaakt worden vanaf echt prille begin of waarom niet alsnog opmaken? Het geeft een aantal cruciale zaken aan voor nu en later. Doe het voor de gemoedsrust voor beiden en voor de toekomst van je kinderen. Het zal wel niet alle bewijskracht hebben voor de rechtbank, maar het geeft minstens de intenties weer die beiden hebben. Gebruik het zoals het is of pas het aan naar eigen behoefte. Maak de dingen bespreekbaar zolang je "on speaking terms" bent!

Ouderschapsplan
De ondergetekenden, wonende te XXXX aan de XXXXX 1 hierna te noemen de vrouw X , en De vrouw Y wonende te XXX aan de xxxlaan 2 hierna te noemen de XXXX, gaan de volgende overeenkomst aan:
· Beiden wensen een duurzame relatie aan te gaan en wensen een familie te stichten, ze zullen hiertoe beroep doen op medisch begeleide voortplantingstechnieken.
· met betrekking tot de verzorging en opvoeding van hun gewenste kinderen die binnen deze relatie geboren zullen worden
· van het op ....... 19../20.. te XXXX binnen hun huwelijk/ wettelijke samenwoonst/ samenwoonst geboren kind, XXXXX het volgende overeen.
1. Verzorging en opvoeding Partijen zijn van mening dat het in het belang is van hun (toekomstige) kinderen dat zij gezamenlijk belast blijven met het gezag over hen.
2. De kinderen zullen bij de vrouw xxx woonachtig zijn. Het verblijfsrecht wordt gedeeld (bilocatie) Met betrekking tot de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding hebben zij de navolgende regelingen getroffen.
2 Kinderalimentatie
2.1 De partners zullen geen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen aan de andere partner betalen, zij zullen gezamenlijk instaan voor alle kosten na aftrek van elke wettelijke kindertoelage. 2.2 De bijdrage ten behoeve van de kind (eren) zal minstens jaarlijks door beiden op een kindrekening gestort worden en in overleg beheerd en besteed in functie van de noodwendigheden.
3 Omgangsregeling
3.1 De partijen komen de navolgende omgangsregeling met de kinderen wenselijk voor: van zondag 19 uur tot zondag 19 uur even /oneven week (bilocatieregeling) - Partijen zullen tijdig overleg plegen voor ( minstens voor 1 maart) de verdeling tijdens de grote vakantie en de regelingen voor paas- kerstvakantie.
- Beide partners streven ernaar het contact met de andere partner te stimuleren in het belang van de rechten van het kind.
- Indien een der partners moeilijkheden heeft met het nakomen van het omgangsrecht ten gunste van de andere partner zal de onttrekkende ouder op haar kosten onmiddellijk een mediator/bemiddelaar/omgangsbuddy aanstellen.
- Het omgangsrecht zoals voorzien dient gewaarborgd te worden, op straffe van onmiddellijke rechtbankprocedure.
3.2 Elk draagt de kosten van bovenstaande omgangsregeling en maakt geen aanspraak op mindering van de kindrekening bij tijdelijke/definitieve uitbreiding van de omgang. 3.3 Afspraken inzake het verstrekken van informatie aan en raadpleging door beide partijen inzake belangrijke aangelegenheden betreffende de kinderen. Elke keuze wordt overlegd bijv. scholing, medische behandeling, religieuze beslissingen enz.
4. De kinderen zullen over de afspraken en mogelijke wijzigingen gehoord worden vanaf 6 jaar tot 18 jaar. Partijen spreken af dat zij deze overeenkomst in geval van scheiding zullen hechten aan het echtscheidingsverzoek waarbij aan de rechtbank zal worden verzocht deze te hechten aan de echtscheidingsbeschikking.
De rechter zal in geval van scheiding het huidige ouderschapsplan toetsen.
Aldus overeengekomen te XXXXX, ..... 20xxvrouw x vrouw Y
handtekeningen


dinsdag 8 juni 2010

Toch een keuze?
Als holebi maak je geen keuze voor je geaardheid, maar je kan wel kiezen voor degenen, die daarvoor respect tonen. Ik kreeg het beleidsplan van sp.a onder ogen waar heel concrete doelstellingen staan die ik apprecieer! Een snelle tour via de websites gaf toch een beeld hoe roze de politiek kan worden! Bij de meeste partijen vond ik niets terug, op de website van Elke Tindemans zijn wel de homovriendelijke politici vernoemd van CD&V, spijtig dat het maar een handjevol is. Dit is natuurlijk maar één aspect van het beleid maar voor sommigen is dit wel een halszaak! Doe er je voordeel mee!

Groen!
In het kader van de Pride, op de website Groen!:
“Groen! doet mee aan de Gaypride te Brussel en toont hiermee aan dat de partij de standpunten van de Pride onderschrijft. De voorbije legislatuur heeft Groen! heel wat wetsvoorstellen ingediend om het ouderschap voor holebi’s te normaliseren en adoptie te vereenvoudigen. Holebi’s hebben een even grote kinderwens als hetero’s. Groen! wil dat iedereen gelijke kansen heeft, ook wat de kinderwens betreft.
Een vrouwenkoppel dat kinderen wilt, stuit nog steeds op heel wat praktische obstakels. De meemoeder moet zich aanmelden als iemand die een adoptie wil aanvragen. Zo’n procedure kan een hele tijd aanslepen en plaatst de meemoeder voor heel wat onzekerheid. In de feiten zou dit veel makkelijker kunnen, namelijk door lesbiennekoppels het recht toe te kennen om de kinderen te erkennen zoals bij hetero’s gebeurt. Dat zou een eind maken aan de schizofrene situatie waarbij de meemoeder vandaag wacht op een adoptietoelating terwijl ze al dagelijks instaat voor het kind.
Groen! heeft ook een voorstel ingediend dat ouderschapsverlof opentrekt naar partners van het gelijke geslacht. Meyrem Almaci: “Het wetsvoorstel biedt een constructieve oplossing voor een oud zeer. Het heeft als doelstelling om het zogenaamde vaderschapsverlof van 10 dagen, officieel ‘verlof bij geboorte’, onder bepaalde voorwaarden ook toe te kennen aan een partner van hetzelfde geslacht, in praktijk de meemoeders, de lesbische partners van de biologische moeder van het kind.”
sp.a
Beleidsnota punt 29 van de 71 beleidsdoelstellingen:
Kinderen hebben een veilige,stabiele en beschermende omgeving nodig om zich te kunnen hechten. Wanneer ouders dit, ondanks ondersteuning en begeleiding, niet meer kunnen bieden, zoeken we binnen de familie of omgeving. Wanneer ook dit geen optie is, verdient
pleegzorg de voorkeur boven een plaats in een instelling. sp.a trekt het aantal dagen
pleegzorgverlof op, en doet dat per pleegkind in plaats van per pleeggezin. We verhogen de dagvergoeding. Wij maken werk van een geslachtsneutraal ouderverlof in de plaats van het vaderschapsverlof. We lossen de problemen rond het adoptieverlof voor holebi’s op en maken het mogelijk voor meemoeders om hun kindje te erkennen, net zoals papa’s dat kunnen.

Open VLD
Onder de kop ‘De strijd is nog niet gestreden’ staat het volgende over de Pride op de website
Ook dit jaar stapte een ruime delegatie van Open Vld mee in de Belgian Pride. “Dit raakt de essentie waar liberalen voor staan: jezelf kunnen zijn en je leven organiseren zoals je het zelf wil,” zegt partijvoorzitter Alexander De Croo.

“Onze partij loopt al jarenlang mee. De afgelopen jaren hebben we heel wat verwezenlijkt. Denk maar aan het homohuwelijk en adoptie voor holebi-koppels. We zijn fier op wat we verwezenlijkt hebben. Maar we zijn hier vandaag vooral omdat de strijd nog niet gestreden is,” aldus Alexander De Croo.De Pride raakt aan de kern waar liberalen voor staan. De Croo: “het recht van het individu om zijn of haar leven te organiseren zoals hij of zij het zelf wil. Om je uit te drukken zoals je het zelf wil.”Hoewel wettelijk heel wat geregeld is, zijn er in de praktijk nog heel wat obstakels. “Het is vandaag wettelijk mogelijk voor holebi-koppels om kinderen te adopteren, toch blijft de adoptie-procedure in de praktijk erg moeilijk. Bij heel wat organisaties is er een conservatieve manier van werken. Dat moet je blijven aan de kaak stellen.”“We moeten ervoor zorgen dat de wetgeving in de praktijk ook echt wordt toegepast. Het wettelijk kader is gecreëerd, maar er is nog heel veel te doen in de praktijk,” aldus Alexander De Croo.

woensdag 12 mei 2010

Wat wil een clandestiene moeder nu eigenlijk?
In het Nekkersdal te Brussel gaven we vandaag onderstaande tekst ter inspiratie voor een mogelijk wetsvoorstel.
De aanwezige politici waren Jan Roegiers sp.a, Bruno De Lille Groen!, Piet De Bruyn, woordvoerder minister Muyters N-VA, Sonja Becq CD&V, senator Elke Tindemans CD&V en Ilona De Coster parlementair medewerkster.
Sven Pichal was de moderator. De politici zijn wel degelijk allen met deze thematiek bezig en soms zelfs individueel betrokken. Er werden standpunten geuit over ouderschap bij vrouwen, mannen, buitenlandse /binnenlandse adoptie en de problematiek rond de huidige knelpunten waaronder regularisatie zoals bij de clandestiene moeders.
Het werd zowaar een ronde tafelgesprek met veel interactie en hopelijk veel gevolg na de verkiezingen!

Wat wil een clandestiene moeder nu eigenlijk?
…dat iedere meemoeder vanaf het begin ouderlijke rechten heeft
en dat onze kinderen recht op verzorging en bescherming hebben!

Daarom zijn er nu politici met lef nodig die via wetgeving de voorwaarden en procedures kunnen preciseren voor het waarborgen van dit basisrecht.

het kind een wettige status geven vanaf de geboorte binnen het vrouwengezin, met twee ouders in plaats van het huidige éénoudergezin. Indien er een ouderschapsproject, ouderschapsplan is dient dit om de intenties weer te geven van betrokkenen (bekende donor inbegrepen). Bij KID kan de weerslag van het onderzoek onderdeel uitmaken van dit plan. Het ouderlijk gezag dient in te gaan ten laatste bij de geboorte of de aangifte ervan. Dit kan van rechtswege zijn of via aangifte. Het voorwaardelijk traject via adoptie wat tijdsrovend is, duur voor overheden, justitie en betrokkenen kan behouden blijven als alternatief. Iedere meemoeder vervult immers nu voorlopig, te clandestien, haar rol tot het vonnis van de jeugdrechter valt.

onbetwistbaar ouderschap, de rechten en plichten (zorg, onderhoud, bescherming, erfrecht enz.) zijn bindend voor de wens- of meemoeder die aan de basis ligt van de verwekking, die ze genetisch niet kan bewijzen. Vanwege de samenwoningsvereiste kunnen enkel nieuwe relaties de kans nemen om te adopteren, of zelfs vaderschap erkennen. De huidige rechten zijn die van derden naar analogie met de rechten van grootouders, een juridisch statuut als meemoeder of juridische moeder (vs geboortemoeder) moet de sociale werkelijkheid beter benaderen. Het recht op een gezinsleven garanderen (voor moeders én kinderen). Latere relaties van de ex-partners dienen ook een plaats te krijgen in hun zorgende rol als zorgfiguur (geen zorgouder), de affectieve band is daar immers ook van toepassing.

ouderschapsplan is een voorakkoord die alle factoren van betekenis in de prenatale fase herneemt. Deze bedoelingen kunnen via dit akkoord getraceerd worden indien er scheiding plaatsvindt. Dit akkoord is het vertrekpunt en dient als zodanig gewettigd te kunnen worden.

de rechter moet het akkoord van ouders volgen, geen traditionele rollenpatronen, geen eigen vooroordelen toelaten, geen eigen interpretatie van het belang. De interpretatie van 375 bis en het interfereren met de ouderlijke rechten zorgen voor een willekeur. Geen waardeoordeel, naar analogie met hetero, behalve in bewijsbaar nadeel van het kind.

omgangsrecht moet altijd gewaarborgd zijn, het recht op persoonlijk contact moet een eigen recht van het kind zijn en zelfs primeren op de verstandhouding van de ex-partners. Het kind moet centraal staan in alle relaties. Het weigeren van contact, omgang in hetero scheidingszaken per jaar leidt tot duizenden gevallen van vervreemding per jaar én tot de vraag naar snelrecht en bemiddeling omdat dit conflictversterkend werkt. Hoeveel te meer bij vrouwen met een zwakkere rechtspositie?

gelijke behandeling en gelijke rechten voor kinderen in vrouwengezinnen. Gelijke criteria dus verblijfsco-ouderschap. De ongelijkheid tussen lesbische moeders, meemoeders van “voor en na de wet stiefouderadoptie in 2006” dient uitgewist te worden via regularisatie. Het” niet samenwonen, niet lang genoeg samenwonen, niet meer samenwonen” is actueel een uitsluitinggrond voor adoptie. Bij de erkenningpiste dient die “wilsovereenstemming vanaf het begin” ook om die erkenning te regulariseren via de rechter. Voor het kind, de biologische moeder zowel als de meemoeder is er zo blijvend ouderschap.

De rechten van het kind dienen gerespecteerd worden, dit is ook een taak van de staat (art.3.2 IVRK)Het Verdrag van Den Haag art. 13 bis tegen vervreemding. BW art. 319§3 IVRK art. 5 Artikel 11 van de Grondwet.
Hierbij integraal het wetsvoorstel van Guy Swennen SP.A , wat verzonden is naar de commissie justitie. Dit is weer een belangrijke stap in de goede richting!we wachten vol spanning af !

4-1637/1
4-1637/1
Belgische Senaat
ZITTING 2009-2010
4 FEBRUARI 2010
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap
(Ingediend door de heer Guy Swennen)

TOELICHTING

Wij leven in een snel evoluerende maatschappij. Waar tot diep in de vorige eeuw het huwelijk de dominante samenlevingsvorm was, is het belang van dit instituut langzaam maar zeker afgekalfd. Vandaag kennen we een enorme variëteit aan samenleefvormen : alleenstaanden, eenoudergezinnen, samenwonenden, al dan niet van hetzelfde geslacht, nieuw- en anderssamengestelde gezinnen, gehuwden, enz.
Het Burgerlijk Recht dat wij vandaag kennen is evenwel nog in belangrijke mate afgestemd op het klassieke gezin en beantwoordt bijgevolg niet aan de maatschappelijke realiteit. Dat is ten andere overduidelijk gebleken uit de hoorzittingen rond de openstelling van adoptie voor holebikoppels, wetswijziging die intussen in beide Kamers van het Parlement aangenomen is. Inzonderheid de problematiek van de zogenaamde zorgouder is daarbij uitvoerig toegelicht. Veelal staat die zorgouder, dit is de (al dan niet nieuwe) partner van de biologische ouder van het kind, inderdaad zo goed als rechteloos (ten aanzien van het kind) indien de biologische ouder overlijdt of indien tussen de partners problemen rijzen en/of een scheiding volgt. Maar het belangrijkste is uiteraard het recht van het kind op een blijvende volwaardige band met beide ouders, ook na de scheiding.
Naar Belgisch recht ontstaan of bestaan immers alleen rechten en plichten tussen kind en ouder indien er tussen beiden een afstammingsband is, behoudens het omgangsrecht dat kan bekomen worden op basis van het bewijs van een affectieve band, wat dan zo goed als automatisch een procedure vergt met onzekere afloop. Enkel de afstammingsband genereert dus per definitie rechten en plichten. Die band wordt vastgesteld bij de geboorte van het kind en berust ietwat schematisch voorgesteld op de biologische werkelijkheid : het kind stamt af van de moeder die het gebaard heeft (daarover kan nauwelijks betwisting bestaan) en de vader of man die de moeder bevrucht heeft (waarover al meer betwisting kan rijzen).
Bij nieuwsamengestelde gezinnen bestaat die afstammingsband met het kind niet ten aanzien van de nieuwe partner van de ouder. In die gezinnen staat de partner van de vader of moeder in de praktijk wel mee in voor de opvoeding van het kind en oefent in de praktijk mee het ouderlijk gezag uit. Hij of zij is dus letterlijk een « zorgende ouder ». Deze feitelijke situatie heeft echter geen juridische onderbouw. Als de partners uit elkaar gaan of de biologische ouder overlijdt, wordt de band tussen de meeouder en het kind letterlijk doorgeknipt. De meeouder kan geen rechten ten aanzien van het kind laten gelden (hoederecht, bezoekrecht, ...) en ook omgekeerd kan het kind geen rechten jegens de meeouder laten gelden (zoals bijvoorbeeld onderhoudsgeld).
Met die uitgangspunten heeft de indiener van huidig wetsvoorstel in het verleden een poging genomen om de positie van de meeouder, ook wel zorgouder genoemd, ongeacht diens geslacht of burgerlijke staat, in de wetgeving te verankeren. Daarvoor verwijzen wij naar de wetsvoorstellen S. 4-360/1 [wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte] en S. 4-359/1 [wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap] van 6 november 2007.
Die voorstellen zijn een herneming van de voorstellen tijdens vorige zittingsperiode ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers en een uitvloeisel van de discussies die destijds ruim aan bod waren gekomen in de toenmalige subcommissie Familierecht.
In de huidige legislatuur heeft de Senaatscommissie voor de Justitie de bespreking van de vele wetsvoorstellen van de diverse partijen over zorgouderschap aangevangen. Uit de discussie bleek dat de diverse invalshoeken en benaderingen bijzonder divergeren. De kans lijkt bijzonder klein dat één en ander op korte termijn tot concrete wetgevende resultaten leiden zal.
Daarom is het aangewezen de stap-voor-stap-aanpak te huldigen om zo al een deelproblematiek die specifiek en afgelijnd is te regelen welke anders onafgewerkt blijft in afwachting van een globale wettelijke aanpassing van het zorgouderschap.
Het opzet van dit wetsvoorstel past in deze strategie, met name de erkenning van het lesbisch meeouderschap door het in te schrijven in het Burgerlijk Wetboek. Op die manier willen wij alvast de juridische omkadering van het meemoederschap van lesbische vrouwen vereenvoudigen. Nu moet een meemoeder via de adoptieprocedure het kind waarvan haar echtgenote of samenwonende partner bevallen is, adopteren. Dit is een procedure die minstens een half jaar duurt (waardoor het kind aanvankelijk in het bevolkingsregister komt als een kind van een alleenstaande moeder), waarvoor de meemoeder twintig uren vorming dient te volgen, waarvoor de tussenkomst van het parket en de rechtbank vereist is, waaraan (vaak) een maatschappelijk onderzoek gekoppeld is, hetgeen de toestemming van de biologische moeder vergt en die bovendien niet kosteloos is.
Door het Burgerlijk Wetboek aan te passen op het vlak van de oorspronkelijke afstamming, kan het meemoederschap snel, eenvoudig en juridisch correct geregeld worden. Dit in het belang van het kind, dat zo direct de juridische bescherming geniet van zijn of haar beide ouders. Dergelijke aanpassing gebeurde overigens reeds in verschillende landen : onder meer Zweden, IJsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Québec, Zuid-Afrika, (verschillende staten van) Australië en (verschillende staten van) de Verenigde Staten. Ook Nederland werkt aan de invoering van zo'n oorspronkelijk ouderschap voor lesbische koppels.
Wij denken dat het zinvol is om bij de aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek een onderscheid te maken tussen de situatie van gehuwde en ongehuwde lesbiennes, naar analogie van het onderscheid dat ook voor heteroseksuele relaties wordt gemaakt. Bovendien voorzien wij in ons voorstel in een oplossing voor biologische moeders die, bijvoorbeeld door een conflict of scheiding tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte, weigeren om in te stemmen met de erkenning door de meemoeder.
Daartoe stellen wij concreet voor een nieuw hoofdstuk IIbis in te voegen in titel VII van boek I van het Burgerlijk Wetboek, met als opschrift « Vaststelling van het lesbisch meemoederschap ».
Hierin worden wat betreft de gehuwde lesbiennes de bepalingen van de artikelen 315 en 318, § 4, in aangepaste vorm hernomen
Wat betreft ongehuwde lesbiennes wordt erin voorzien dat wanneer de afstamming slechts van moederszijde vaststaat, de meemoeder het kind kan erkennen als tweede ouder. Voor die erkenning hoeft dus geen biologische band te bestaan.
Wanneer de biologische moeder de erkenning door de meemoeder weigert, doet de rechtbank uitspraak in functie van het bestaan van een akkoord, al dan niet stilzwijgend, tussen de moeder en de meemoeder met betrekking tot de geboorte van het kind en het belang van het kind.
Wanneer twee vrouwen samen kiezen voor een kind, moeten zij hiervoor samen de verantwoordelijkheid dragen. De meemoeder mag zich na de geboorte niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekken. Eventueel kan via de rechtbank haar ouderschap vastgesteld worden, of op zijn minst zou tegen haar een onderhoudsvordering ingesteld moeten kunnen worden. Omgekeerd kan ook de biologische moeder zich niet onttrekken aan haar engagement, door te weigeren dat de meemoeder ouder wordt van het kind (of door het kind te laten erkennen/adopteren door een derde (man of vrouw). Uiteraard kan de genetische band tussen kind en meemoeder geen beslissende factor zijn in het vaststellen van de afstammingsband met de meemoeder (zoals dat in artikel 329bis wel vereist wordt voor de vaststelling van het vaderschap). Het criterium van de genetische band dient dan ook vervangen te worden door dat van de overeenkomst tussen de moeder en de meemoeder (eventueel opgesteld met tussenkomst van het fertiliteitscentrum) waaruit blijkt dat de biologische moeder en de meemoeder samen beslist hebben een kind op de wereld te zetten. Dit is trouwens geen nieuwigheid : in de wet op de medisch begeleide voortplanting wordt het ouderschap van de wensouders ook volledig gebaseerd op de wil van de betrokkenen en niet op genetische banden.
Guy SWENNEN.

WETSVOORSTEL

Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2
In titel VII van boek I van het Burgerlijk Wetboek wordt een hoofdstuk IIbis ingevoegd, met als opschrift « Vaststelling van het lesbisch meemoederschap », dat de artikelen 325bis en 325ter bevat, luidende :
« Art. 325bis. Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk van twee vrouwen of binnen de 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van dat huwelijk, heeft de echtgenote tot moeder.
De vordering tot betwisting van het vermoeden van meemoederschap is niet ontvankelijk als de echtgenote haar toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het gevolg kan zijn.
Art. 325ter. Staat de afstamming van het kind slechts langs moederszijde vast, kan de lesbische meemoeder het kind erkennen overeenkomstig artikel 319.
Indien de moeder evenwel geen toestemming verleent, doet de rechtbank, in afwijking van artikel 329bis, § 2, derde lid, uitspraak op basis van het al dan niet bestaan van een akkoord tussen de moeder en de meemoeder van het kind en alleszins in het belang van het kind. ».
21 januari 2010.
Guy SWENNEN.

vrijdag 7 mei 2010

Wetsvoorstel ouderschapsverlof
Eén van de verzuchtingen is vaak het ontbreken van het ouderschapsverlof. Hiermee wordt dan een gelijkaardig verlof als het vaderschapsverlof bedoeld en die 10 dagen omvat. Vanwege de link aan de afstamming was dit niet eenvoudig op te lossen en zijn er verschillende wetsvoorstellen geweest van verschillende partijen die het niet haalden. Groen!, Ecolo, CD&V, Open Vld, MR, PS en CDH hebben nu samengewerkt omtrent deze voorstellen en hebben op 8 maart 2010 een nieuw voorstel rond ouderschapsverlof in het parlement gebracht via Sonja Becq (2464/001) http://www.dekamer.be/ waar je het wetsvoorstel terugvindt.
Geen topprioriteit meer voor clandestiene moeders, maar evengoed door ons ondersteund vanuit het standpunt gelijke kansen, we zijn natuurlijk uiterst solidair met het vrouwengezin. Zo zijn we stap voor stap op weg naar meer juridische gelijkheid en is politieke samenwerking zeker ook geen utopie.