zaterdag 30 mei 2009

Biomoeder verliest kinderen aan lesbische Partner
Twee kleine meisjes worden in Groot-Brittannië weggehaald bij hun moeder om in te trekken bij haar lesbische ex.De beroepsrechter in Londen oordeelde dat de ex evenveel inbreng had gehad in de vroege opvoeding van de kinderen als de biologische moeder.Het koppel ging uiteen, maar in het kader van de'echtscheidingsregeling' kreeg de meemoeder bezoekrecht.De biologische moeder verhuisde echter van Leicester naar Cornwall en weigerde nog haar dochters naar de ex te laten gaan.Die ex slaagde erin de biologische moeder te vinden en lichtte het gerecht in. De rechter wees de kinderen nu toe aan de meemoeder, mede omdat de biologische moeder zich niet hield aan een vorig vonnis.
"Normen van 20 jaar geleden gelden niet meer automatisch", motiveerde de voorzitter van het hof van beroep zijn arrest. Een bijzitter had echter twijfels en vreesde voor een precedent. "Ik maak me zorgen over het weghalen van kinderen bij hun biologische moeder die er goed voor zorgde en bij wie de kinderen gelukkig bleken."
bron Het Roze Huis

..::Brussels Blauw::.. Het meemoederschap en de adoptieprocedure voor meemoeders. Is er sprake van discriminatie?

Het meemoederschap en de adoptieprocedure voor meemoeders. Is er sprake van discriminatie?

donderdag 28 mei 2009

We nodigen graag deskundigen uit om in dit netwerk te reageren.

Laat een reactie, mening of visie na. Of mail naar clandestiene.moeders@telenet.be
Clandestiene moeders?

o f d e z w a k k e p l e k v a n d e w e t h o l e b i – a d o p t i e

Niet iedere meemoeder heeft ouderlijke rechten!

De huidige situatie en feiten:

- Er zijn meemoeders waarvoor de wetgeving te laat kwam. Zij moeten clandestien hun moederrol vervullen, ze kunnen hun kind niet adopteren vanwege “ niet meer samenwonen met de juridische moeder” ook al deden ze dat vele jaren en was er dus een duurzame relatie.

- Getrouwd, samen een gezin te stichten, alles in het werk stellen voor stiefouderadoptie, cursussen, geschiktheidattest, maatschappelijke onderzoeken maar de relatie breekt af… de biologische moeder verandert van idee, ze durft het omgangsrecht boycotten want je bent (nog) geen ouder.

- De biologische ouder beslist eenzijdig wie ouder mag worden in de toekomst, indien men tenminste drie jaar samenwoont, de meemoeder heeft geen medezeggenschap.

- De kinderen geboren uit een (inmiddels gescheiden) lesbische relatie hebben geen gelijke rechten t.o.v. kinderen die na 2006 geboren werden en het adoptieproces beëindigd hebben. Ze hebben geen kans op adoptie door de verwekkende ouder. Het recht op 2 ouders (ook onderhoudsplicht, erfrecht van de meemoeder enz.) wordt het kind ontzegd. Dit is enkel mogelijk indien er ooit een nieuwe duurzame relatie ontstaat met iemand die kandidaat stiefouder wil zijn.

- De rechten van het kind dienen gerespecteerd worden, dit is ook een taak van de staat (art.3.2 IVRK)Het platform Clandestiene moeders lanceert deze actie om haar argumenten tot aanpassing van de wetgeving kracht bij te zetten. Het begrip duurzaamheid is in de adoptiewetgeving vertaald door een termijn van samenwonen. Ouderschap is echter blijvend, dus van lange duur. Het niet samenwonen, niet lang genoeg samenwonen, niet meer samenwonen mag niet bepalend zijn om adoptie ouder te worden. Iedere mens heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven en gezinsleven, tegen de wil worden ons rechten afgenomen die de wet aan anderen in gelijke situatie toekent.


Ongelijkheid tussen lesbische meemoeders van “voor en na de wet” dient uitgewist te worden via regularisatie.
Gezamenlijk duurzaam ouderschap is het streven. De wetgeving moet verfijnd worden. Een ouderschapsproject dat de originele (verwekkende) wensouders opmaken in prenatale fase en laten wettigen is een mogelijkheid om dit duurzaam te regelen. Vanaf het moment dat een kind gewenst wordt is het immers al onlosmakelijk verbonden met die ouders.
Iedereen die in het kader van een gezamenlijk ouderschapsproject een kind heeft helpen verwekken, is bij wet verplicht om kinderen naar vermogen bij te staan, dit is dus momenteel niet zo bij KID (ook al gebeurt hiervan een registratie).
De erkenning van kinderen geslachtsneutraal maken. De kinderen bij de geboorte laten erkennen door de meemoeder en vermelden op de geboorteakte. Ouderschap van rechtswege opleggen aan de meemoeder bij geboorte van een kind door middel van KID.
Gelijkwaardigheid en erkenning voor beide ouders die in het kader van een gezamenlijk ouderschapsproject een kind op de wereld gezet hebben en hun verantwoordelijkheid van harte willen dragen. Dit zou gesteund en gewaardeerd kunnen worden en niet onmogelijk voor sommige meemoeders.
Onbetwistbare ouderlijke rechten en plichten voor beide moeders
Het recht van het kind op twee volwaardige, juridische ouders, daarom is het ons te doen.
We vragen dringend regularisatie voor clandestiene moeders.