vrijdag 11 juni 2010

OUDERSCHAPSPLAN

In de zoektocht om meer bewijs voor het ouderschap vanaf het begin stuitte ik op de verplichting in Nederland om bij scheiding een ouderschapsplan op te maken. Elk facet van gezag,verblijf, overleg en omgang wordt in een contractvorm gegoten voordat de scheiding wordt uitgesproken. Dit plan inspireerde tot een ouderschapsplan voor lesbische moeders, niet als scheidingsdocument maar als startovereenkomst. Bij lesbisch meemoederschap is het zwakke punt dat je "geestelijk DNA" niet te traceren is. Uiteraard wel door geboortekaartjes, bezoek gynaecoloog of fertiliteitskliniek maar daar blijft het dan ook bij. Bij de aangifte van het kind wordt je zelfs genegeerd en tot het tijdstip dat de jeugdrechter de adoptie uitspreekt ben je enkel een partner en geen ouder. Dit rechtsvacuüm van bijna 1 jaar door de adoptieprocedure is bij de koppels die hun relatie zagen stranden dramatisch geëindigd. Natuurlijk moet de wetgeving omtrent erkenning er komen, maar intussen verliezen kinderen hun rechten en zijn beide moeders de dupe van die samenwoningsclausule. Een element hierin kan deze overeenkomst zijn. Ze kan opgemaakt worden vanaf echt prille begin of waarom niet alsnog opmaken? Het geeft een aantal cruciale zaken aan voor nu en later. Doe het voor de gemoedsrust voor beiden en voor de toekomst van je kinderen. Het zal wel niet alle bewijskracht hebben voor de rechtbank, maar het geeft minstens de intenties weer die beiden hebben. Gebruik het zoals het is of pas het aan naar eigen behoefte. Maak de dingen bespreekbaar zolang je "on speaking terms" bent!

Ouderschapsplan
De ondergetekenden, wonende te XXXX aan de XXXXX 1 hierna te noemen de vrouw X , en De vrouw Y wonende te XXX aan de xxxlaan 2 hierna te noemen de XXXX, gaan de volgende overeenkomst aan:
· Beiden wensen een duurzame relatie aan te gaan en wensen een familie te stichten, ze zullen hiertoe beroep doen op medisch begeleide voortplantingstechnieken.
· met betrekking tot de verzorging en opvoeding van hun gewenste kinderen die binnen deze relatie geboren zullen worden
· van het op ....... 19../20.. te XXXX binnen hun huwelijk/ wettelijke samenwoonst/ samenwoonst geboren kind, XXXXX het volgende overeen.
1. Verzorging en opvoeding Partijen zijn van mening dat het in het belang is van hun (toekomstige) kinderen dat zij gezamenlijk belast blijven met het gezag over hen.
2. De kinderen zullen bij de vrouw xxx woonachtig zijn. Het verblijfsrecht wordt gedeeld (bilocatie) Met betrekking tot de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding hebben zij de navolgende regelingen getroffen.
2 Kinderalimentatie
2.1 De partners zullen geen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen aan de andere partner betalen, zij zullen gezamenlijk instaan voor alle kosten na aftrek van elke wettelijke kindertoelage. 2.2 De bijdrage ten behoeve van de kind (eren) zal minstens jaarlijks door beiden op een kindrekening gestort worden en in overleg beheerd en besteed in functie van de noodwendigheden.
3 Omgangsregeling
3.1 De partijen komen de navolgende omgangsregeling met de kinderen wenselijk voor: van zondag 19 uur tot zondag 19 uur even /oneven week (bilocatieregeling) - Partijen zullen tijdig overleg plegen voor ( minstens voor 1 maart) de verdeling tijdens de grote vakantie en de regelingen voor paas- kerstvakantie.
- Beide partners streven ernaar het contact met de andere partner te stimuleren in het belang van de rechten van het kind.
- Indien een der partners moeilijkheden heeft met het nakomen van het omgangsrecht ten gunste van de andere partner zal de onttrekkende ouder op haar kosten onmiddellijk een mediator/bemiddelaar/omgangsbuddy aanstellen.
- Het omgangsrecht zoals voorzien dient gewaarborgd te worden, op straffe van onmiddellijke rechtbankprocedure.
3.2 Elk draagt de kosten van bovenstaande omgangsregeling en maakt geen aanspraak op mindering van de kindrekening bij tijdelijke/definitieve uitbreiding van de omgang. 3.3 Afspraken inzake het verstrekken van informatie aan en raadpleging door beide partijen inzake belangrijke aangelegenheden betreffende de kinderen. Elke keuze wordt overlegd bijv. scholing, medische behandeling, religieuze beslissingen enz.
4. De kinderen zullen over de afspraken en mogelijke wijzigingen gehoord worden vanaf 6 jaar tot 18 jaar. Partijen spreken af dat zij deze overeenkomst in geval van scheiding zullen hechten aan het echtscheidingsverzoek waarbij aan de rechtbank zal worden verzocht deze te hechten aan de echtscheidingsbeschikking.
De rechter zal in geval van scheiding het huidige ouderschapsplan toetsen.
Aldus overeengekomen te XXXXX, ..... 20xxvrouw x vrouw Y
handtekeningen


dinsdag 8 juni 2010

Toch een keuze?
Als holebi maak je geen keuze voor je geaardheid, maar je kan wel kiezen voor degenen, die daarvoor respect tonen. Ik kreeg het beleidsplan van sp.a onder ogen waar heel concrete doelstellingen staan die ik apprecieer! Een snelle tour via de websites gaf toch een beeld hoe roze de politiek kan worden! Bij de meeste partijen vond ik niets terug, op de website van Elke Tindemans zijn wel de homovriendelijke politici vernoemd van CD&V, spijtig dat het maar een handjevol is. Dit is natuurlijk maar één aspect van het beleid maar voor sommigen is dit wel een halszaak! Doe er je voordeel mee!

Groen!
In het kader van de Pride, op de website Groen!:
“Groen! doet mee aan de Gaypride te Brussel en toont hiermee aan dat de partij de standpunten van de Pride onderschrijft. De voorbije legislatuur heeft Groen! heel wat wetsvoorstellen ingediend om het ouderschap voor holebi’s te normaliseren en adoptie te vereenvoudigen. Holebi’s hebben een even grote kinderwens als hetero’s. Groen! wil dat iedereen gelijke kansen heeft, ook wat de kinderwens betreft.
Een vrouwenkoppel dat kinderen wilt, stuit nog steeds op heel wat praktische obstakels. De meemoeder moet zich aanmelden als iemand die een adoptie wil aanvragen. Zo’n procedure kan een hele tijd aanslepen en plaatst de meemoeder voor heel wat onzekerheid. In de feiten zou dit veel makkelijker kunnen, namelijk door lesbiennekoppels het recht toe te kennen om de kinderen te erkennen zoals bij hetero’s gebeurt. Dat zou een eind maken aan de schizofrene situatie waarbij de meemoeder vandaag wacht op een adoptietoelating terwijl ze al dagelijks instaat voor het kind.
Groen! heeft ook een voorstel ingediend dat ouderschapsverlof opentrekt naar partners van het gelijke geslacht. Meyrem Almaci: “Het wetsvoorstel biedt een constructieve oplossing voor een oud zeer. Het heeft als doelstelling om het zogenaamde vaderschapsverlof van 10 dagen, officieel ‘verlof bij geboorte’, onder bepaalde voorwaarden ook toe te kennen aan een partner van hetzelfde geslacht, in praktijk de meemoeders, de lesbische partners van de biologische moeder van het kind.”
sp.a
Beleidsnota punt 29 van de 71 beleidsdoelstellingen:
Kinderen hebben een veilige,stabiele en beschermende omgeving nodig om zich te kunnen hechten. Wanneer ouders dit, ondanks ondersteuning en begeleiding, niet meer kunnen bieden, zoeken we binnen de familie of omgeving. Wanneer ook dit geen optie is, verdient
pleegzorg de voorkeur boven een plaats in een instelling. sp.a trekt het aantal dagen
pleegzorgverlof op, en doet dat per pleegkind in plaats van per pleeggezin. We verhogen de dagvergoeding. Wij maken werk van een geslachtsneutraal ouderverlof in de plaats van het vaderschapsverlof. We lossen de problemen rond het adoptieverlof voor holebi’s op en maken het mogelijk voor meemoeders om hun kindje te erkennen, net zoals papa’s dat kunnen.

Open VLD
Onder de kop ‘De strijd is nog niet gestreden’ staat het volgende over de Pride op de website
Ook dit jaar stapte een ruime delegatie van Open Vld mee in de Belgian Pride. “Dit raakt de essentie waar liberalen voor staan: jezelf kunnen zijn en je leven organiseren zoals je het zelf wil,” zegt partijvoorzitter Alexander De Croo.

“Onze partij loopt al jarenlang mee. De afgelopen jaren hebben we heel wat verwezenlijkt. Denk maar aan het homohuwelijk en adoptie voor holebi-koppels. We zijn fier op wat we verwezenlijkt hebben. Maar we zijn hier vandaag vooral omdat de strijd nog niet gestreden is,” aldus Alexander De Croo.De Pride raakt aan de kern waar liberalen voor staan. De Croo: “het recht van het individu om zijn of haar leven te organiseren zoals hij of zij het zelf wil. Om je uit te drukken zoals je het zelf wil.”Hoewel wettelijk heel wat geregeld is, zijn er in de praktijk nog heel wat obstakels. “Het is vandaag wettelijk mogelijk voor holebi-koppels om kinderen te adopteren, toch blijft de adoptie-procedure in de praktijk erg moeilijk. Bij heel wat organisaties is er een conservatieve manier van werken. Dat moet je blijven aan de kaak stellen.”“We moeten ervoor zorgen dat de wetgeving in de praktijk ook echt wordt toegepast. Het wettelijk kader is gecreëerd, maar er is nog heel veel te doen in de praktijk,” aldus Alexander De Croo.