vrijdag 11 juni 2010

OUDERSCHAPSPLAN

In de zoektocht om meer bewijs voor het ouderschap vanaf het begin stuitte ik op de verplichting in Nederland om bij scheiding een ouderschapsplan op te maken. Elk facet van gezag,verblijf, overleg en omgang wordt in een contractvorm gegoten voordat de scheiding wordt uitgesproken. Dit plan inspireerde tot een ouderschapsplan voor lesbische moeders, niet als scheidingsdocument maar als startovereenkomst. Bij lesbisch meemoederschap is het zwakke punt dat je "geestelijk DNA" niet te traceren is. Uiteraard wel door geboortekaartjes, bezoek gynaecoloog of fertiliteitskliniek maar daar blijft het dan ook bij. Bij de aangifte van het kind wordt je zelfs genegeerd en tot het tijdstip dat de jeugdrechter de adoptie uitspreekt ben je enkel een partner en geen ouder. Dit rechtsvacuĆ¼m van bijna 1 jaar door de adoptieprocedure is bij de koppels die hun relatie zagen stranden dramatisch geĆ«indigd. Natuurlijk moet de wetgeving omtrent erkenning er komen, maar intussen verliezen kinderen hun rechten en zijn beide moeders de dupe van die samenwoningsclausule. Een element hierin kan deze overeenkomst zijn. Ze kan opgemaakt worden vanaf echt prille begin of waarom niet alsnog opmaken? Het geeft een aantal cruciale zaken aan voor nu en later. Doe het voor de gemoedsrust voor beiden en voor de toekomst van je kinderen. Het zal wel niet alle bewijskracht hebben voor de rechtbank, maar het geeft minstens de intenties weer die beiden hebben. Gebruik het zoals het is of pas het aan naar eigen behoefte. Maak de dingen bespreekbaar zolang je "on speaking terms" bent!

Ouderschapsplan
De ondergetekenden, wonende te XXXX aan de XXXXX 1 hierna te noemen de vrouw X , en De vrouw Y wonende te XXX aan de xxxlaan 2 hierna te noemen de XXXX, gaan de volgende overeenkomst aan:
· Beiden wensen een duurzame relatie aan te gaan en wensen een familie te stichten, ze zullen hiertoe beroep doen op medisch begeleide voortplantingstechnieken.
· met betrekking tot de verzorging en opvoeding van hun gewenste kinderen die binnen deze relatie geboren zullen worden
· van het op ....... 19../20.. te XXXX binnen hun huwelijk/ wettelijke samenwoonst/ samenwoonst geboren kind, XXXXX het volgende overeen.
1. Verzorging en opvoeding Partijen zijn van mening dat het in het belang is van hun (toekomstige) kinderen dat zij gezamenlijk belast blijven met het gezag over hen.
2. De kinderen zullen bij de vrouw xxx woonachtig zijn. Het verblijfsrecht wordt gedeeld (bilocatie) Met betrekking tot de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding hebben zij de navolgende regelingen getroffen.
2 Kinderalimentatie
2.1 De partners zullen geen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen aan de andere partner betalen, zij zullen gezamenlijk instaan voor alle kosten na aftrek van elke wettelijke kindertoelage. 2.2 De bijdrage ten behoeve van de kind (eren) zal minstens jaarlijks door beiden op een kindrekening gestort worden en in overleg beheerd en besteed in functie van de noodwendigheden.
3 Omgangsregeling
3.1 De partijen komen de navolgende omgangsregeling met de kinderen wenselijk voor: van zondag 19 uur tot zondag 19 uur even /oneven week (bilocatieregeling) - Partijen zullen tijdig overleg plegen voor ( minstens voor 1 maart) de verdeling tijdens de grote vakantie en de regelingen voor paas- kerstvakantie.
- Beide partners streven ernaar het contact met de andere partner te stimuleren in het belang van de rechten van het kind.
- Indien een der partners moeilijkheden heeft met het nakomen van het omgangsrecht ten gunste van de andere partner zal de onttrekkende ouder op haar kosten onmiddellijk een mediator/bemiddelaar/omgangsbuddy aanstellen.
- Het omgangsrecht zoals voorzien dient gewaarborgd te worden, op straffe van onmiddellijke rechtbankprocedure.
3.2 Elk draagt de kosten van bovenstaande omgangsregeling en maakt geen aanspraak op mindering van de kindrekening bij tijdelijke/definitieve uitbreiding van de omgang. 3.3 Afspraken inzake het verstrekken van informatie aan en raadpleging door beide partijen inzake belangrijke aangelegenheden betreffende de kinderen. Elke keuze wordt overlegd bijv. scholing, medische behandeling, religieuze beslissingen enz.
4. De kinderen zullen over de afspraken en mogelijke wijzigingen gehoord worden vanaf 6 jaar tot 18 jaar. Partijen spreken af dat zij deze overeenkomst in geval van scheiding zullen hechten aan het echtscheidingsverzoek waarbij aan de rechtbank zal worden verzocht deze te hechten aan de echtscheidingsbeschikking.
De rechter zal in geval van scheiding het huidige ouderschapsplan toetsen.
Aldus overeengekomen te XXXXX, ..... 20xxvrouw x vrouw Y
handtekeningen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten